Gratis adverteren api

 

InhoudArtikel 1: Partijen

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het platform dat 031handel.nl aanbiedt. De site van 031handel.nl en de bijbehorende diensten zijn activiteiten van 031handel, gevestigd te Leeuwarden. Door zich als gebruiker te registreren en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te accepteren gaat de gebruiker een overeenkomst van gebruik (van 031handel.nl)

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van 031handel.nl.

 

Artikel 3: Gebruikers van 031handel.nl

3.1

Men kan deelnemen aan 031handel.nl door zich als gebruiker te registreren. Het gebruik staat uitsluitend open voor meerderjarige personen, die bevoegd zijn rechtshandelingen te verrichten. Een gebruiker dient zich te registreren door het registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen en, tevens deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Na de registratie ontvangt de gebruiker op het in het registratieformulier opgegeven e-mailadres een bevestigingscode, met welke code de gebruiker binnen twee weken de registratie kan voltooien.

3.2

Registratie als gebruiker is gratis.

3.3

De bevestigingscode respectievelijk de gebruikersnaam en het password geven de gebruiker toegang tot www.031handel.nl. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn bevestigingscode en password en dient deze, evenals zijn gebruikersnaam, niet aan derden ter beschikking te stellen. 031handel.nl is op generlei wijze aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het ter beschikking stellen aan derden door de gebruiker van gebruikersnaam en password.

3.4

031handel.nl behoudt zich het recht voor het gebruik te weigeren aan personen die:

reeds eerder door 031handel.nl of door een andere organisator van elektronische advertentiesite en/of veilingen het gebruik daarvan ontzegd zijn;

in het verleden veroordeeld zijn wegens computermisdrijven of fraude; of

aan wie door enige Internetprovider een account is geweigerd of opgezegd.

3.5

De gebruiker erkent dat 031handel.nl te allen tijde het recht heeft de toegang tot www.031handel.nl tijdelijk of permanent te ontzeggen en het gebruik met onmiddelijke ingang op te schorten of op te zeggen aan gebruikers die achteraf blijken te voldoen aan een in artikel 3.4 vermelde weigeringsgrond, niet meerderjarig en handelingsbekwaam blijken te zijn, onjuiste gegevens hebben verstrekt, onrechtmatig handelen jegens 031handel.nl of een derde in verband met 031handel.nl dan wel zich niet aan één of meer bepalingen van deze overeenkomst houden.

3.6

De gebruiker kan het gebruik met onmiddellijke ingang opzeggen op de door 031handel.nl voorgeschreven wijze (zie art. 10.3).

3.7

De gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van zijn geregistreerde gegevens (zie art. 6.4) en dient deze gegevens zelf actueel te houden door deze  zo nodig - te wijzigen.

 

 

Artikel 4: Positie van 031handel.nl

4.1

De gebruiker erkent dat 031handel.nl - www.031handel.nl - slechts organiseert en deze in de vorm van een website ter beschikking stelt aan de gebruiker en dat 031handel.nl op generlei wijze betrokken is bij de transactie tussen bezoeker en adverteerder. 031handel.nl is niet gehouden tot het verifiëren  van of het houden van controle op de aangeboden goederen, de getrouwheid of nauwkeurigheid van het aanbod, de bevoegdheid van de adverteerder om de aangeboden goederen daadwerkelijk te kunnen verkopen, noch de bevoegdheid van de bezoeker om de aangeboden goederen daadwerkelijk te kunnen kopen.

4.2

De gebruiker aanvaardt dat 031handel.nl niet in staat is de identiteit van een gebruiker met zekerheid vast te stellen en dat de gebruiker derhalve zelf gehouden is zich te vergewissen van de identiteit en goede bedoelingen van een ander gebruiker.

4.3

De gebruiker erkent dat 031handel.nl niet aansprakelijk is voor het al dan niet totstandkomen van een transactie, noch voor de afwikkeling daarvan of voor de ter effectuering van de transactie gehanteerde betalingswijzen.

4.4

De gebruiker erkent dat 031handel.nl het recht heeft zonder opgaaf van redenen goederen te weigeren voor of te verwijderen van www.031handel.nl, zoals goederen die bij of krachtens de wet niet vrij verkocht mogen worden door particulieren, goederen waarvan de verkoop rechten van derden (zoals rechten van intellectuele eigendom) schendt, levende dieren, voedsel, sigaretten, drugs, gestolen goederen, vuurwapens, explosieven en ieder ander goed dat, naar het uitsluitend oordeel van 031handel.nl, niet in overeenstemming is met de doelstelling van 031handel.nl dan wel enig goed dat de reputatie van 031handel.nl kan schaden.

4.5

De gebruiker erkent dat 031handel.nl het recht heeft de advertentie voortijdig te  beëindigen en/of derden misbruik maken van www.031handel.nl, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.

4.6

De gebruiker aanvaardt dat 031handel.nl niet aansprakelijk is voor enige schade die voor hem voortvloeit uit handelingen van 031handel.nl overeenkomstig artikelen 3.5, 4.4 en 4.5 en zal aan 031handel.nl alle kosten en schade vergoeden die voortvloeien uit enige aanspraak van een derde ter zake van in die artikelen genoemde niet toegestane handelingen door de gebruiker.

4.7

De gebruiker aanvaardt dat 031handel.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de gebruiker lijdt als gevolg van het niet kunnen krijgen van toegang tot www.031handel.nl, storingen, fouten in software, door de onvolledige of onjuiste overdracht van informatie of door enige tekortkoming van 031handel.nl in de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 031handel.nl

4.8

De gebruiker vrijwaart 031handel.nl voor alle aanspraken ten aanzien van door de gebruiker gekochte of aangeboden goederen, ter zake van enig aanbod op www.031handel.nl en ter zake van het door de gebruiker of een derde niet leveren of niet (volledig) betalen van middels 031handel.nl aangeboden goederen.

4.9

De gebruiker vrijwaart 031handel.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

 

 

Artikel 5: Aanbieden en verkopen

5.1

Adverteerder is gehouden de aangeboden goederen zodanig te omschrijven dat bezoeker zich een goed oordeel kan vormen omtrent de waarde van de aangeboden goederen. Adverteerder kan daartoe de aangeboden goederen omschrijven en/of gebruikmaken van de door www.031handel.nl geboden mogelijkheid grafische voorstellingen toe te voegen. adverteerder is verplicht eventuele aanwijzingen van 031handel.nl in dit opzicht op te volgen.

5.2

Adverteerder mag dezelfde aangeboden goederen in maximaal 4 categorie tegelijk aanbieden op www.031handel.nl. De adverteerder dient de aangeboden goederen aan te bieden in de meest passende categorie. 

5.3

Adverteerder is niet verplicht de aangeboden goederen te verkopen aan de hoogste bezoeker indien deze bezoeker niet voldoet aan de door adverteerder gestelde betalingsvoorwaarden of adverteerder de identiteit van deze bezoeker niet vast kan stellen. 

5.4

Gelijk met het aanbieden van uw product op de website dient u ook een minimumprijs te bepalen, waarvoor het product kan worden gekocht. Indien u geen minimum prijs vermeldt bij de advertentie, heeft 031handel.nl het recht de waarde van het aangeboden product zelf te beoordelen en deze als minimumprijs te hanteren.

5.5

Per advertentie mag er maar 1 product worden aangeboden, advertenties met meerdere producten worden verwijderd.

5.6

031handel.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. En een advertentie te verhuizen naar de meest geschikte categorie.

 

 

 

Artikel 6: Informatie en privacy

6.1

031handel.nl gebruikt de van gebruikers verkregen informatie enkel voor het (laten) functioneren van www.031handel.nl. Deel van deze algemene voorwaarden maakt uit het privacyreglement van 031handel.nl, dat als bijlage B bij deze Algemene Voorwaarden is opgenomen.

6.2

Gebruikers gebruiken de informatie die zij van en over elkaar verkrijgen door het gebruik van www.031handel.nl slechts om de op www.031handel.nl gesloten koopovereenkomst te kunnen afwikkelen. Zij stellen deze informatie niet aan derden ter beschikking.

6.3

De gebruiker erkent dat 031handel.nl als passieve online doorgever van de informatie fungeren. 031handel.nl behoudt zich het recht voor informatie van www.031handel.nl te verwijderen die naar haar uitsluitend oordeel aansprakelijkheid van 031handel.nl met zich zou kunnen brengen.

6.4

De gebruiker staat ervoor in dat de door hem bij registratie of ter zake van een aangeboden goed verstrekte informatie, met inbegrip van eventuele afbeeldingen en beschrijvingen, voor zover relevant:

 

 • juist, volledig en accuraat is;
 • geen gestolen of namaakgoederen betreft, waaronder namaakproducten (kleding, cometica etc.);
 • geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of privacyrecht van een derde,
 • waaronder gekopieerd materiaal (software, CD's, CDroms, DVD's etc.);
 • niet in strijd is met wetgeving of internationale regels op het gebied van consumentenbescherming,
 • oneerlijke mededinging, misleidende of vergelijkende reclame of gelijke behandeling;
 • geen dreigende, godslasterlijke of hinderlijke boodschappen bevat of betreft;
 • geen obscene uitingen of kinderpornografie bevat of betreft;
 • geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, 'cancelbots' of andere programmaroutines bevat die bedoeld zijn om een computersysteem, computerprogramma's of websites te beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in de normale werking of controle daarover te geven;
 • geen directe of indirecte links bevat naar of beschrijvingen bevat van goederen;
 • geen drugs of geneesmiddelen;
 • geen vuurwerk, wapens of munitie;
 • geen nazi materiaal, discriminerende en haatdragende teksten;
 • geen organen en lichaamsdelen, menselijk of dierlijk;
 • geen zelfgemaakt eten en drinken.
 • geen reclame foto's 
 • geen  leningen (geld )
 • geen erotiek/contacten 
 • (i) die verboden zijn op www.031handel.nl onder deze overeenkomst;
 • (ii) waarheen de adverteerder geen recht heeft te linken.
 • De gebruiker staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met www.031handel.nl die de normale werking van www.031handel.nl kan verstoren, noch gegevens naar www.031handel.nl verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van www.031handel.nl onevenredig zwaar belasten.
 • Het is de gebruikers niet toegestaan handelingen te verrichten die het systeem van feedback nadelig kunnen beïnvloeden , zoals het geven van positieve feedback over zichzelf in de hoedanigheid van een andere gebruiker, het geven van ongefundeerde negatieve feedback over andere gebruikers of het geven van feedback over andere gebruikers onder aanneming van de hoedanigheid van een andere gebruiker.

 

 

 

Artikel 7: Betaling

7.1

Adverteren op 031handel.nl is gratis, incl 3 foto bij de advertentie.

Goedkoop reclame  banner kijkt  u  op  http://www.provinciehandel.nl/031-adverteren/

betalingen via  ideal.


Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

8.1

De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, fotosen overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij 031handel.nl, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. 031handel.nl staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol. 

 8.2

Het is u niet toegestaan de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy. 

 

 

Artikel 9: Bevoegde rechter en rechtskeuze

9.1

Ieder geschil dat verband houdt met deze overeenkomst zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

 9.2

Deze overeenkomst wordt in haar geheel beheerst door Nederlands recht.

 

 

Artikel 10:  Algemeen

10.1

Indien een of meerdere bepalingen of gedeelten van deze algemene voorwaarden of de tussen 031handel.nl en de gebruiker gesloten overeenkomst nietig of vernietigbaar zullen worden geacht door een rechterlijke instantie, zullen deze geacht worden afscheidbaar te zijn van de overeenkomst en de geldigheid van de overige bepalingen niet aan te tasten.

 10.2

031handel.nl correspondeert met een gebruiker door middel van e-mailboodschappen naar het door de gebruiker in het registratieformulier opgegeven e-mailadres en is niet gehouden zich bij een normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen. Correspondentie per post is mogelijk via volgend adres: 031handel.nl, meidoornstraat 24 8922cl, Leeuwarden (vermeldt altijd een e-mail adres)

 10.3

De gebruiker erkent dat 031handel.nl bevoegd is deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden. In geval van een relevante wijziging van de Algemene Voorwaarden zal 031handel.nl alle gebruikers per e-mail hiervan op de hoogte stellen en de tekst van de gewijzigde Algemene Voorwaarden meezenden. De gebruiker is te allen tijde bevoegd met onmiddellijke ingang zijn gebruik op te zeggen door binnen de persoonlijke pagina's "Gegevens" aan te klikken en dan de optie "Verwijderen" te kiezen.

 

 Bijlage A:  Begripsbepalingen


 • Adverteerder een gebruiker die goederen te koop aanbiedt;

 • Aanbod de door de adverteerder gedane aankondiging dat hij bepaalde aangeboden goederen zal verkopen volgens de regels van 031handel.nl;

 • Aangeboden goederen Goederen of diensten die een adverteerder middels www.031handel.nl te koop aanbiedt;

 • Bezoeker een bezoeker van de website;

 • Gebruiker iedere persoon die zich overeenkomstig artikel 3 als gebruiker van www.031handel.nl heeft opgegeven en als zodanig is geaccepteerd;

 • Deze overeenkomst de overeenkomst van gebruik van www.031handel.nl tussen 031handel.nl en de Gebruiker.

 • Het  is de gebruiken  niet  toegestaan : Inbreuk te maken welke  wettelijke bepalingen dan ook.

 • 031handel.nl de geprogrammeerde omgeving waarbinnen de registratie van het gebruik en het aanbieden goederen plaats heeft. 

 Ook hier adverteren(tip)